KOSTEN

Aan het inschakelen van een advocaat zijn kosten verbonden. Hoe hoog die kosten zijn, hangt af van uw financiële positie. Bij het eerste gesprek wordt dit met u besproken. Dit gesprek is kosteloos/vrijblijvend. Enkel als uw zaak in behandeling wordt genomen, worden de kosten van het eerste gesprek in rekening gebracht, tenzij u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Gefinancierde rechtsbijstand

De rechtzoekende met een laag inkomen kan in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt, kort gezegd, in dat de overheid een (groot) deel van de advocatenkosten betaalt. In dat geval is de rechtzoekende een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage verschuldigd aan de advocaat. In strafzaken geldt dat een rechtzoekende verblijvende in detentie geen eigen bijdrage verschuldigd is aan de advocaat. Voor meer informatie over of gefinancierde rechtsbijstand kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen.

Tegen betaling

De mogelijkheid bestaat dat uw inkomen te hoog is om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen, dan wel dat u ervoor kiest daarvan geen gebruik te maken. In beide gevallen bent u de advocaat een vergoeding op basis van het betreffende uurtarief verschuldigd. Het tarief kan afhangen van een aantal factoren, zoals het belang van de zaak, de spoedeisendheid, de mate waarin specialistische kennis is vereist en eventueel uw persoonlijke omstandigheden. Een andere mogelijkheid is dat er een vaste prijsafspraak wordt gemaakt, waarbij tevens voornoemde factoren een rol spelen. Aangezien Boumanjal & Vingerling Advocaten een kantoor is dat haar dienstverlening graag bereikbaar maakt voor alle lagen van de samenleving, wordt een concurrerend uurtarief gehanteerd.

Rechtsbijstandverzekering

Mocht u een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten, dan zal de rechtsbijstandsverzekeraar in het buitengerechtelijke traject uitsluitend de advocaatkosten vergoeden als in de polis het recht op vrije advocaatkeuze is opgenomen. Het verdient dan ook aanbeveling de polisvoorwaarden mee te nemen naar het eerste gesprek. Vanaf het moment dat een gerechtelijke procedure moet worden opgestart, dan wel reeds aanhangig is gemaakt door een wederpartij, is er in ieder geval sprake van vrije advocaatkeuze.

Bijkomende kosten

In het kader van te voeren procedures komt het voor dat er bijkomende kosten in rekening moeten worden gebracht, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels, procureurskosten, etc. Deze kosten worden aan de rechtzoekende doorberekend. Ingeval van gefinancierde rechtsbijstand worden deze kosten eventueel (deels) door de overheid vergoed. Bij betalende zaken worden voorts de reiskosten (€ 0,25 per kilometer) en kantoorkosten (het totaal van het honorarium wordt verhoogd met 6%) in rekening gebracht bij de rechtzoekende.